Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Στη βουλή από βδομάδα ο νέος αναπτυξιακός νόμος
  • Στον αναπτυξιακό νόμο δίνεται έμφαση σε επιλεγμένους τεχνολογικούς τομείς, που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Απώτερος στόχος η διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. 
Ρεπορτάζ: Αλεξάνδρα Γκίτση  στην ΑΥΓΗ


Τον δρόμο προς τη Βουλή παίρνει εντός της εβδομάδας ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την ελληνική οικονομία μετά και το επί της ουσίας κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Η λογική στην οποία κινείται είναι αυτή που έχει χαράξει η κυβέρνηση για τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών - βιώσιμων επιχειρήσεων.

Στις προτεραιότητες είναι και η ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στοχεύοντας στη συγκράτηση της φυγής των νέων επιστημόνων, και φυσικά η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επίσης ειδικό βάρος δίνεται στην ενίσχυση των συνεργασιών (clusters / συνεταιρισμοί / κοινωνική οικονομία) ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων και φυσικά η επανεκβιομηχάνιση της χώρας, με στήριξη της καταρρέουσας, αλλά όχι απαξιωμένης, ελληνικής βιομηχανίας.

Προς επίτευξη αυτών των στόχων χρησιμοποιεί έντονα τα φορολογικά κίνητρα και τα λεγόμενα νέα επιστρεπτέα χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης.

Αυτές δεν είναι οι μοναδικές καινοτομίες. Απλοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, ενώ λειτουργεί συντονισμένα με άλλα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.λπ.).

Κλάδοι προτεραιότητας


Στον αναπτυξιακό νόμο δίνεται έμφαση σε επιλεγμένους τεχνολογικούς τομείς, που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Απώτερος στόχος η διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. Υπ' αυτή την έννοια δυο κλάδοι οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:

* Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών («Software Engineering made in Greece" - Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού: γενικά, μηχανικής, ηλεκτρονικής υγείας, ρομποτικής, αεροδιαστημικής, αναψυχής (π.χ. video games), ασφάλειας κ.λπ.).

* Αγροδιατροφικής αλυσίδας (από το χωράφι έως τον τουρισμό).

Στους κλάδους αυτούς η Ελλάδα μπορεί να δομήσει "brand name" και να αλλάξει έτσι τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.


Τα «κλειδιά» του νέου νόμου


Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού για κάθε Περιφέρεια. Ειδικά μοριοδοτούνται επενδυτικά σχέδια στους τομείς δραστηριότητας που διακρίνει και το ΕΣΠΑ (αγροδιατροφή - βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά - κατασκευές και υγεία).

Αυξημένα κίνητρα προσφέρονται: για έργα σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές (ορεινές, με μεγάλη μείωση πληθυσμού, παραμεθόριες κ.ά.), σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς, καινοτόμες και δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), σε συνεταιρισμούς / ΚΟΙΝΣΕΠ, σε επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και αγροδιατροφής, σε επιχειρήσεις που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία και σε επιχειρήσεις με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ, 150.000 ευρώ για μικρές, 200.000 ευρώ για μεσαίες και 500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι 5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι δυνατόν να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από κεφάλαια τρίτων (τραπεζικό δανεισμό ή συμμετοχές). Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία ενίσχυσης, αυτά περιλαμβάνουν φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιχορήγηση, επιδότηση μισθολογικού κόστους, χρηματοδοτικά εργαλεία, σταθερό φορολογικό σύστημα και ταχεία αδειοδότηση.


Τα οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης και τι προβλέπουν


Ο νέος νόμος προβλέπει οκτώ διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης. Υπάρχει το βασικό καθεστώς για τη γενική επιχειρηματικότητα και ειδικά καθεστώτα για ταχεία ένταξη με περιορισμένα κριτήρια, για νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, για ανάπτυξη cluster, για δημιουργία ταμείων συμμετοχών με το Δημόσιο, για χωρικά και κλαδικά σχέδια και για επενδύσεις μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα:

1. Γενική Επιχειρηματικότητα


Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ενισχύονται δαπάνες για καινούργιο ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό (είτε με αγορά είτε με leasing), αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσω κατασκευή κτηρίων, αγορά επιχειρήσεων που έχουν κλείσει (οι ΜμΕ μπορούν να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού τέτοιων επιχειρήσεων).


2. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού


Κατάλληλο για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).

Ενισχύονται δαπάνες για καινούργιο ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό (είτε με αγορά είτε με leasing), καθώς και για αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων.

3. Νέες ΜμΕ


Απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜμΕ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση. Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας, ενισχύονται δαπάνες εκκίνησης.

4. Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜμΕ


Απευθύνεται σε ΜμΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. Είναι το μόνο καθεστώς που προβλέπει επιδότηση 100% (και όχι 70%) του προβλεπόμενου ορίου.

Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας, εδώ περιλαμβάνονται επίσης ειδικές επενδυτικές δαπάνες, όπως απόκτησης, επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, οργάνων, εξοπλισμού και κτιρίων, έρευνας κ.ά.


5. Συνέργειες και δικτυώσεις (Clusters)


Δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων. Προβλέπονται ενισχύσεις δαπανών:

* Κοινών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας ή παροχής κοινών υπηρεσιών, κοινές δράσεων αποθήκευσης, δικτύων διανομής, προμηθειών, διακίνησης.

* Ελέγχου ποιότητας.

* Κοινού εμπορικού σήματος και συστήματος διαδικτυακού εμπορίου.

* Κοινής πιστοποίησης και σήματος ποιότητας.


6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - ταμεία συμμετοχών


Στόχος είναι η σύσταση και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε ταμεία συμμετοχών. Είναι το μόνο καθεστώς που παρέχει δάνεια και εγγυήσεις. Το Δημόσιο επενδύει σε αυτά με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των Ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια


Στόχος είναι η αύξηση και προστασία της απασχόλησης και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατόν να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Μπορούν να συμμετέχουν και οργανισμοί έρευνας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες.


8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας


Στόχος είναι η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.

Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης

Είδη ενίσχυσης:

* Παγιοποίηση φορολογικού συντελεστή στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για 12 έτη.

* Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας.